0

Dr. Krishna Sharma

B. A. M. S. (Mum) (Ayurvedic physician) . .
By : Dr. Krishna Sharma | Jul 22, 2020
2

Pauravi Parekh

Yoga Expert . .
By : Pauravi Parekh | May 8, 2020
6

Priya Thakar

Writer
By : Priya Thakar | Apr 29, 2020
6

Purav Jayesh Trivedi

Writer
By : Purav Trivedi | Apr 16, 2020
3

Dr Kruti Trivedi Abhyankar

Homoeopathy
By : Dr.kruti Trivedi | Apr 8, 2020
0

Dr. Shyamsundar Sharma

  B.A.M.S. ( Mum), B.Sc., Ayurvedic Physician, Panchakarma expert. 
By : Dr. Shyamsundar Sharma | Apr 8, 2020
1

Dr. Priyanka Sanghvi

Physiotherapist
By : Dr.Priyanka Shukla | Apr 6, 2020
3

Hetal Trivedi

Yoga Expert
By : Hetal Trivedi | Apr 6, 2020
0

Dr Gargi Y Thakur

BAMS
By : Dr. Gargi Thakur | Apr 6, 2020
0

Dr. Hitesh Sharma

BAMS; PGPHCM; Dip. MediSpa
By : Dr. Hitesh Sharma | Apr 6, 2020
3

Nisha Yadav

Yoga Expert
By : Nisha Yadav | Apr 6, 2020
2

Vivek Trivedi

Writer
By : Vivek Trivedi | Apr 4, 2020